program STOMAT

Doctor

Zpět na MEDICAL ®

Pedia

Gynekol

Inter

Kardio

Informace
 • Protože elektronická příručka s podrobným popisem programu zabírá více než 200 stránek, uvádíme zde jen úvodní obrazovku a redukovaný výčet položek programové nabídky, který alespoň velmi stručně naznačí funkce programu.
 • Nenechte se zaskočit velkým množstvím těchto funkcí, většina uživatelů používá rutinně okolo 30% voleb a ostatní jen občas ve speciálních případech.
 • Program je doplněn kontextovou nápovědou, s jejíž pomocí většinu případných problému snadno zvládnete.
 • Mimo to máte možnost se obrátit na firemní hotline-linku nebo si vyžádat Vzdálenou_pomoc přímo na Vašem PC.
 • Náhled verze MEDICAL - STOMAT
  DOKTOR - KARTOTÉKA - ÚČTOVÁNÍ - NASTAVENÍ - ČÍSELNÍKY - SLUŽBY - HELP
  DOKTOR 
  Dekurs - kompletní zápis o ošetření pacienta, jeho vyšetřeních, vystavování receptů a poukazů, účtování pro pojišťovny, historie ošetření,... (možnost přímých přechodů do dalších částí programu)
  Nepravidelná péče - hromadný zápis nepravidelné péče na skupinu pacientů, individuální NP se vykazuje některou z předchozích voleb
  Komplexní vyšetření - formulář pro zápis komplexního vyšetření
  Pojišťovna - omezená forma předchozí funkce - zápis účtování pro pojišťovny, možnost sledování využití časového fondu, vytváření účtů pro soukromé pacienty, automatická kontrola a doplňování náhrad nepovolených DG a pod.
  Doprava - zadávání nákladů na dopravu lékarě i zdravot. pracovníků
  Recepty, poukazy, doklady
 • Recepty - na hotový, míchaný lék
 • Poukazy - na brýle, ortopedickou pomůcku, foniatrickou pomůcku
 • Poukazy na ošetření/vyšetření - poukaz K malý, K velký, Z malý, Z velký, FT malý, FT velký, DP velký
 • Neschopenka
 • Lístek na ošetř. člena rodiny
 • Průkaz trvání pracovní neschopnosti
 • Výměnný list
 • Lékařská zpráva
 • Žádost o zdravotní dokumentaci
 • Výpis ze zdravotní dokumentace
 • Protokol o předání pacienta
 • Příkaz ke zdr. transportu
 • Laboratorní vyšetření - formuláře pro zápis jednotlivých laboratorních vyšetření
 • Krevní, Moče, Iontů v séru, Biochemická
 • Bakteriologická, RTG, ORL, Oční, SONO, Kožní
 • Neurologická, Psychiatrická, Kardiologická, Jiná
 • Práce neschopní - vystavování lístků PN, vedení evidence a kontrol pacientů v PN
  Lhůtník - sestavy z termínovaných návštěv (pozvaní, z diáře,...)
  Sestavy a tisky
 • Přehledy z karet - výběrová sestava nad kartotékou pacientů
 • Přehledy z dekursů - výběrová sestava nad provedenými dekursy
 • Přehledy provedených výkonů - výběrová sestava z provedených výkonů
 • Přehled receptů a poukazů - různé přehledy vydaných receptů a poukazů, pro autoregulaci
 • Přehled poukazů Ošetř./Vyšetř. - přehledy vydaných poukazů na ošetření a vyšetření
 • Tisk zdravot.dokumentace - podle pacientů a času z karet, dekursů, anamnéz, lab.vyšetření,...
 • Výběry pro statistiku - nejrůznější sestavy pro vlastní i oficiální statistické přehledy
 • Sestavy pro regulaci - výběrová sestava nákladů na léky vtažená na registrované i neregistrované pacienty pro autoregulaci
 • Diář - jednoduchý elektronický diář pro objednávání, schůzky, ....
  Zvaní pacientů - dispenzář, zvaní pacientů, výběry ....
  KARTOTÉKA 
  Založení nové karty pacienta - pro zápis karty nového pacienta
  Oprava karty pacienta - veškeré změny v kartě se automaticky promítají do ostatních částí programů (změna RČ, příslušnost k pojišťovně, registrace,...)
  Vymazání všech údajů pacienta - zrušení karty včetně všech souvisejících dat pacienta, jednotlivě, hromadně
  Listování pacienty - jednoduché prohlížení v tříděném seznamu pacientů
  Přesun do archívu - přesun veškerých dat pacienta do archívu
 • Jednotlivě - s výběrem pacientů podle RČ nebo příjmení
 • Hromadně - všech, kteří splňují zadané výběrové podmínky
 • Archív pacientů - veškeré údaje pacientů, odložených mimo aktivní data
 • Výběr - přesun vybraného pacienta z archívu zpět do aktivních dat
 • Mazání - zrušení veškerých archivovaných dat o pacientovi
 • Listování - prohlížení archívu
 • Dávka pacientů - možnost pracovat s předem připravenou skupinou pacientů
  Kontrola RČ na reg.pojištěnců
 • Vytvoření diskety pro VZP - vytvoření diskety s RČ pro kontrolu v centrálním registru VZP ČR
 • Zpracování diskety z VZP - zpracování diskety z registru VZP ČR - různé rozdílové sestavy
 • Protokol uznaných pacientů - zpracování diskety se seznamem přijatých registrovaných pacientů z pojišťovny
  Seznam registrovaných pacientů - zpracování diskety se seznamem všech registrovaných pacientů pro kapitaci
  ÚČTOVÁNÍ 
  Vyúčtování pro pojišťovny - kompletní vyúčtování všem pojišťovnám pro smluvní zařízení bez kapitace
  Účtování kombinované kapitace+výkony - kompletní vyúčtování všem pojišťovnám pro smluvní zařízení s kapitací
 • Registr pacientů - vytvoření dávky nově registrovaných pacientů pro kapitaci
 • Kapitační paušál a výkony - vyúčtování kapitačního paušálu a automaticky vybíraných mimokapitačních výkonů pojišťovnám, dávky, průvodky, faktury,...
 • Pacienti dle indexu věk. skup. - přehled kapitovaných pacientů podle indexu věkových skupin - jednicoví pacienti
 • Hospodaření - jednoduchý finanční diář - náklady a příjmy
 • Vkládání - zápis nákladů a příjmů v členění do několika skupin, některé příjmy vstupují automaticky
 • Listování - jednoduché prohlížení hospodaření
 • Sestavy - sestavy z hospodaření v členění dle skupin nákladů a příjmů
 • Průvodka diskety s dávkami - vytvoření průvodky k disketě s více dávkami (při účtování se vytváří automaticky)
  Kontrola diskety s dávkami - Pro kontrolu diskety s dávkami je nutné mít nainstalovaný program WKontrol. Instalační program je součástí instalační sady programu Medical a program musí být nainstalován ve stejném adresáři.Základním úkolem programu WKONTROL je kontrola souborů předávaných zdravotnickými zařízeními.Program dokáže zkontrolovat soubory dle syntaxe dané datovým rozhraním, vyrobit a zobrazit protokol k případnému vytištění na tiskárně. Kontroly datových údajů odpovídají platnému datovému rozhraní VZP ČR.
  Výpis diskety - prohlížení a hledání v dávkách na disketě, z volby Účtování pro pojišťovny lze prohlížet i libovolné staré dávky
  Rušení příznaku vyúčtování - výběrové rušení příznaků dřívějšího vyúčtování pro opakované účtování (při změnách v kartě pacienta se provádí automaticky)
  NASTAVENÍ 
  Nastavení možností a vzhledu programu - přizpůsobení práce programu individuálním požadavkům a používané technice
 • Nastavení zálohování, sítě, aktualizace - definování typu zálohovacího média, velikosti a četnosti zálohy, nastavení síťového propojení, možností aktualizace
 • Úprava položek menu - povolení / potlačení některých funkcí programu
 • Nastavení programu pro pořizování - nastavení programu jen pro režim pořizování základních dat
 • Úprava položek menu - povolení / potlačení některých funkcí programu
 • Vzhled programu, hodin, ikon - individuální nastavení vzhledu programu podle potřeb uživatele
 • Panel rychlého spuštění - pro pohodlnější práci s programem je možné umístit na základní plochu zástupce - panely jednotlivých vybraných funkcí programu.
 • Možnosti programu - parametry - program umožňuje nastavovat celou řadu parametrů, kterými se ovlivňuje chování programudle konkrétních aktuálních potřeb a umožňují přizpůsobit program požadavkům různým dle uživatele i stavu zpracování.
 • Přístupová práva k funkcím - vícestupňové nastavení oprávnění uživatele k jednotlivým funkcím programu
 • Řídící konstanty programu - nastavení přístupu k datům jednotlivými uživateli, nastavení účtování, ...
 • Požadované kontroly - povolení či potlačení kontrol, které program provádí k ochraně před vložení chybných údajů, porušení dat i výsledků práce
 • Automaticky nabízené funkce - nastavení automatických prováděných a nabízených funkcí.
 • Automatické vyplňování formulářů - nastavení konstant a podmínek, ovlivňujících chování systému, nastavení automatického vyplňování dokladů, přednastavení při vyplňování, ....
 • Ordinační hodiny - nastavení ordinačních hodin na jednotlivých pracovištích, možností pohotovního ošetření, ..
 • Napojení lékařských přístrojů - nastavení propojení lékařských přístrojů s programem série MEDICAL
 • Konfigurace počítače - získání informací o výkonu a vybaení PC, kontroly PC, ...
 • Kontrola nastavení systému - sledování optimálního nastavení PC pro práci s programem
 • Nastavení sestav a tisků - základní nastavení tisku všech tiskových výstupů, individuální nastavení je možné u každého tisku samostatně
  Nastavení lékařských dokladů - program umožňuje individuální nastavení vzhledu lékařských dokladů - receptů, poukazů, neschopenky ..
  Pomocné seznamy - definice trvalých sekvencí textů, výkonů, DG, žadatelů, apod., jež je pak možno používat v řadě míst programu k jejich rychlému vyvolání.
 • Seznam žadatelů o vyšetření editace a prohlížení žadatelů o vyšetření - vysílajících lékařů, automaticky plněno z dekursu
 • Seznam kontrolovaných výkonů - seznam výkonů, které chcete kontrolovat na povolenou četnost za období
 • Seznam kontrolovaných PZT
 • Seznam vázaných výkonů
 • Seznam automatických výkonů
 • Pomocné parametry, očkování - definice trvalých kontrol textů, výkonů, očkování, limitů na léky apod.
 • Definování pevných výkonů a diagnóz - editace uživatelsky definovaných výkonů a DG a jejich přiřazení k rychlým klávesám (vlastní vytváření je možno provádět přímo při zápisu údajů pro pojišťovnu)
 • Definování očkování
 • Definování antibiotik
 • Definování dispenzárních skupin
 • Definování limitů na léky a PZT
 • Definování dávkování léků
 • ČÍSELNÍKY 
  Číselníky VZP - oficiální číselníky VZP ČR, dodávané automaticky každému uživateli, úprava číselníku je možná, ale není příliš doporučovaná. Možno prohlížet v různém třídění, vyhledávat podle zvoleného sloupce, filtrovat, tisknout, údaje přenášet do jiných částí programu...
 • Zdravotní výkony
 • Odbornosti
 • Diagnózy MK10
 • Kategorie pacienta
 • Náhrady za zdravot. péči
 • Doporučení hospitalizace
 • Skupiny léčiv a PZT
 • Druhy dokladů
 • Hromadně vyráběné léky
 • Individ.vyráběné léky
 • Prostředky zdravot.techniky
 • Stomatologické výrobky
 • Zdravotní pojišťovny - seznam poboček VZP ČR, doplněný o další pojišťovny
 • Doprava - kódy náhrady za dopravu lékaře a zdravot.personálu
 • Lokalizace zubů
 • Výkony s povinnou lokalizací
 • Preskripční omezení
 • Číselníky pro kapitaci
 • Indexy věkových skupin - pro přepočet na jednicové pacienty
 • Tabulka degres.koeficientů - pro snížení úhrady při překročení max.počtu jednicových pacientů
 • Kapitační výkony - při účtování jsou mimokapitační výkony vyhledány automaticky
 • Číselníky vlastní - u těchto číselníků je naopak vyplnění nutné, je možno vztahovat existující kódy na různé pojišťovny, laboratoře, vytvářet vlastní kódy pro soukromé účtování i ve více cenových relacích,... Tyto číselníky jsou nabízeny v rychlých seznamech pro vyplňování údajů pro pojišťovnu,...
 • Vlastní výkony - zahrnuje možnost vlastní kalkulace podle nákladů ordinace, času výkonu a požadovaného zisku
 • Vlastní diagnózy - vhodné pro změnu textu u DG
 • Vlastní léky
 • Vlastní indiv.vyráběné léky
 • Vlastní prostř.zdrav.techniky
 • Vlastní stomatolog.výrobky - výhodná možnost vztažení výrobků na různé laboratoře, zahrnuje možnost vlastní kalkulace podle nákladů ordinace a laboratoře a požadovaného zisku
 • Vlastní náklady ordinace - pro výpočet kalkulací, obsahuje doporučenou osnovu nákladů
 • Laboratoře - definování využívaných stomatologických laboratoří
 • Telefonní seznam - jednoduchý seznam s možností třídění podle čísel nebo jmen
 • PSČ - neaktualizovaný seznam PSČ
 • Kontrola vlastních číselníků - při změně oficiálních číselníků zobrazuje nastalé rozdíly
 • Doplnění číselníků - aktualizuje již zapsané údaje podle nových číselníků (pro pojišťovny, recepty,...)
  SLUŽBY 
  Nastavení aktuálního profilu - Nastavení profilu uživatele , určuje rovněž práva k jednotlivým částem programu
  Správa uživatelů a hesel - Nastavení přihlašovacího jména, odborností, hlavních identifikací
  Přihlásit jako jiný uživatel - Přihlášení do programu s jiným uživatelským jménem, popř. i s jiným datumem
  Seznam a změny identifikace - změny povolených pojišťoven, IČZ, ...
  Dávka pro iZip - Program je vybaven funkcí pro komunikaci v rámci projektu Internetová zdravotní knížka pacienta.
  Odeslání do iZip - odeslání vytvořené dávky dat pacientů
  Export dat - nahrání vybraných dat na diskety pro přenos do jiného počítače
  Import dat - nahrání vybraných dat z diskety pro aktualizaci podle jiného počítače
  Nové číselníky z VZP - možnost individuálního nahrání číselníků z textového formátu VZP ČR
  WWW stránky VitalSoft - odkaz pro otevření www stránek
  email pro VitalSoft - možnost zaslání zprávy do schránky firmy VitalSoft
  Konverze dat z DOS verze - funkce pro uživatele DOS verze série Medical, slouží k převodu všech dat pacientů z DOS do win verze
  Archiv vytvořených sestav - práce s archivem sestav uložených programem - výpisy, mazání, nastavení archivace
  Editor textu - práce s editorem tiskových sestav
  Hodiny - digitální hodiny s buzením
  Kalendář - nekonečný kalendář s poznámkovým blokem, možno nastavit jeho aktivaci při každém spuštění programu
  Denní informace - Informace o daném dni s možností vyhledávání datumu
  Napojení dalších programů - definování a spouštění jiných programů přímo z programu MEDICAL ( kalkulačka, formátování disket, poznámkový blok, ...)
  Seznam svátků - Informace o státních svátcích v daném roce.
  Správa přiřazených snimků - Program je rozšířen o systém správy lékařských snímků. Lze jím ke každému rodnému číslu resp. dekurzu přiřadit libovolné snímky (RTG, scan vyšetření,…) nebo fotografie. Tyto lze pak prohlížet ve zvětšení, tisknout i s výběrem oblasti a zvětšení při tisku.
  Záloha pracovních dat - veškerá data je možno zálohovat na diskety, disk, ZIP mechaniku,...(zálohování dat je velmi důležité, lze nastavit automatické vyvolání při každém ukončení programu)
 • Test zálohy - při zálohování na diskety je vhodné provádět i test čitelnosti uložené zálohy
 • Obnova pracovních dat - pokud dojde k poškození dat, je možno obnovit poslední uložený stav (naštěstí nepříliš využívaná funkce)
 • Obnova - provedení obnovy dat - automaticky rozeznává typ zálohy
 • Test obnovy - před provedením obnovy je doporučeno provést test uložených dat
 • Oprava pracovních dat - Tato operace uspořádá pracovní data a měla by zrychlit práci programu
  Oprava databáze snímků - Uspořádání přiřazené databáze snímků
  Oprava číselníků - Tato operace uspořádá databázi číselníků